Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Quyết định số 1196/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2021 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Trường 789bet Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/01/2022

Quyết định số 1196/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Xem file PDF tại đây: []
Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet