Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Các văn bản liên quan Công tác Nghiên cứu khoa học


Quyết định 07/QĐ-ĐHKT ngày 10/01/2017 về việc ban hành Quy định về công tác nghiên cứu khoa học và sinh hoạt học thuật của giảng viên và CCVC; Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Link: []

 

Quyết định 634/QĐ-ĐHKT ngày 20/08/2020 về việc ban hành Quy định về công tác nghiên cứu khoa học và sinh hoạt học thuật của giảng viên trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Link: []

 

Tổng hợp các đề tài NCKH các cập được phê duyệt đăng ký hàng năm Toàn Trường giai đoạn 2016-2020

Link: []

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet