Trang web chính thức duy nhất - 789bet

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG - HỆ CHẤT LƯỢNG CAO

[Xem chi tiết chương trình

Tên cơ sở đào tạo:                Trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh

Tên chương trình đào tạo: Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình xây dựng - hệ chất lượng cao

Ngành đào tạo:                Xây dựng

Hình thức đào tạo:           Chính quy

Mã ngành đào tạo :          52 58 02 0

 1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

1.1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình xây dựng có trình độ đại học nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách, có sức khoẻ, có khả năng làm việc tập thể, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản rộng, kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, quản lý, lập các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các loại công trình xây dựng, nhằm phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, theo kịp tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

 Sau khi tốt nghiệp khoá học, sinh viên được cấp văn bằng Kỹ sư Xây dựng, có thể làm việc tại các Doanh nghiệp ngành Xây dựng, hoặc các cơ quan Quản lý thuộc lĩnh vực xây dựng.

1.2. Chuẩn đầu ra

Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình xây dựng được đào tạo tại Khoa Xây dựng Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đảm bảo đạt chuẩn giá trị về các mặt: kiến thức, kỹ năng và thái độ.

1.2.1. Kiến thức

- Có kiến thức tổng quát về môi trường tự nhiên, môi trường đô thị, môi trường kinh tế - xã hội;

- Có kiến thức cơ bản về chuyên sâu về ngành đào tạo, đáp ứng hoạt đồng nghề nghiệp;

- Có phương pháp luận khoa học, kiến thức về tổ chức và quản lý công việc.

1.2.2. Kỹ năng

- Tham gia thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;

- Tham gia thiết kế biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công công trình xây dựng;

- Tham gia tư vấn,lập và giám sát thực hiện dự án xây dựng công trình

- Có năng lực nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật phục vụ hoạt động nghề nghiệp;

- Sử dụng ngoại ngữ trong chuyên ngành để đọc thông thạo sách kỹ thuật, có thể thảo luận, giao tiếp, sinh viên ra trường đạt chuẩn TOEIC 600;

- Biết ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ hoạt động nghiên cứu và nghề nghiệp.

1.2.3. Thái độ

- Có đạo đức nghề nghiệp;

- Có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội;

- Có tinh thần học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

 2. Thời gian đào tạo:       4 năm

 3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Tổng số 54 học phần, khối lượng 125 tín chỉ, trong đó bao gồm:

+  47  học phần bắt buộc, khối lượng 111 tín chỉ.

+  07  học phần tự chọn, khối lượng  14 tín chỉ.

Khối lượng trên không kể phần Giáo dục thể chất 90 tiết và Giáo dục quốc phòng an ninh 165 tiết.

4. Điều kiện tốt nghiệp

Quy trình đào tạo được xây dựng theo hệ thống Học chế tín chỉ, lấy các học phần làm cơ sở tích luỹ kiến thức, mỗi học kỳ có 15 tuần học và 3 tuần thi làm mốc thời gian để quản lý học vụ, giảng dạy và thi kiểm tra. Mỗi tín chỉ định lượng bằng 15 tiết học lý thuyết, 30 tiết thực hành, thí nghiệm hay thảo luận, 45 giờ thực tập, hay làm tiểu luận, bài tập lớn, hoặc đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp. Một tiết học được tính bằng 50 phút. Đôí với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, sinh viên phải tự học ít nhất 30 giờ cho 1 tín chỉ. 

Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên đạt được các yêu cầu của Qui chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế 43).

5. Cấu trúc chương trình:

Số TT

TÊN KHỐI KIẾN THỨC

SỐ TÍN CHỈ

Tỷ lệ

Bắt buộc

Tự chọn

Toàn bộ

1

Kiến thức giáo dục đại cương

27

-

27

21,26%

2

Kiến thức cơ sở ngành

32

6

38

30.04%

3

Kiến thức ngành

38

8

46

36.80%

4

Thực tập tốt nghiệp

4

-

4

3.17%

5

Đồ án tốt nghiệp

10

-

10

7.94%

 

Tổng cộng:

111

14

125

 


 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet